Petra Laktišová, PCC

MEDIÁCIA

Mediácia je mimosúdne konanie, v ktorom strany riešia svoj spor za pomoci nezávislého a nestranného mediátora, s cieľom dosiahnuť dohodu akceptovateľnú pre obidve strany sporu.

 

Ako mediátorka som registrovaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti pod reg. č. 2101 a som povinná viesť proces mediácie v súlade so zákonom č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

Spory, ktoré sú najčastejšie riešené v mediácii:

MEDIÁCIA2

Výhody mediácie:
dobrovoľnosť procesu (mediácia začne len vtedy, ak s ňou súhlasia obidve sporové strany, pričom každá z nich ju môže kedykoľvek ukončiť);

dôvernosť procesu (mediátor aj strany mediácie majú zo zákona povinnosť mlčať o všetkom, čo sa dozvedeli počas mediácie);

nezávislosť a neutralita mediátora, ktorý nerozhoduje o riešení, ale pomáha stranám riešenie dosiahnuť spoločne;

flexibilita konania;

rýchlosť konania;

predvídateľnosť nákladov;

výsledkom je obojstranne odsúhlasené riešenie;

dohoda je vykonateľná v prípade jej schválenia súdom alebo spísania vo forme notárskej zápisnice.

Ako to prebieha:

Mediátora buď oslovia obidve strany, alebo len jedna zo strán a mediátor kontaktuje druhú stranu. Mediátor strany poučí o princípoch a možnostiach mediácie a strany sa rozhodnú, či vstúpia do mediácie.

Mediácia sa začína podpísaním dohody o začatí mediácie, v ktorej je okrem iného dohodnuté, aký spor sa bude mediáciou riešiť a výška a spôsob uhradenia odmeny mediátora.

Úlohou mediátora po začatí mediácie je vypočuť obe strany a pochopiť ich pohľad na riešený spor, vymedziť body v ktorých sa zhodujú a body, v ktorých sa nezhodujú. Cieľom je tiež dosiahnuť vzájomné pochopenie pohľadu druhej strany na spor a zmena súperiaceho postoja smerom k spolupráci.

Po tom, ako sa strany vzájomne vypočuli, sú v tejto fáze mediátorom vedené k hľadaniu možných riešení problému.

ak sa stranám podarilo nájsť spoločne akceptovateľné riešenia, pristupuje sa v závere k spísaniu dohody, ktorá je pre strany záväzná. Ak sa dohoda spíše vo forme notárskej zápisnice alebo je schválená súdom vo forme zmieru, dohoda je priamo vykonateľná.

Mediácia môže skončiť aj bez dosiahnutia spoločne akceptovateľnej dohody, alebo dosiahnutím čiastkovej dohody.

Cenník mediácie:

90 EUR

1 hodina

Odmena sa vzťahuje na všetky úkony mediátora súvisiace s mediáciou, vrátane predmediačných úkonov (individuálne predmediačné konzultácie, oslovenie strán, telefonická aj emailová komunikácia, a pod.)

Účtuje sa pomerná časť odmeny za každú začatú polhodinu. DPH sa neúčtuje.

Platiť je možné v hotovosti alebo prevodom na bankový účet.

Zvyčajne platia odmenu mediátora obidve strany v pomere 50:50. Strany sa však môžu dohodnúť na rozdelení platby v inom pomere, alebo že odmenu bude platiť len jedna z nich. Dohoda o odmene je povinnou súčasťou Dohody o začatí mediácie.

Ak sa chcete uistiť, že je Mediácia vhodná služba pre Vás alebo si chcete so mnou dohodnúť termín mediácie, ponúkam Vám možnosť využiť bezplatnú 20 minútovú konzultáciu so mnou. Môžete si ju objednať tu: